Fönster på Mariaberget

På våren 2006 fick vi i uppdrag av Nordic House att tillverka ett provfönster till Kv. Lappskon med adress Bastugatan – Söder Mälarstrand. 

Då byggnaderna från 1700-talet ligger på Mariabergets branta sluttning mot Riddarfjärdens strand anses det kulturhistoriska värdet vara mycket högt. Enligt plan- och bygglagen är byggnaderna skyddade mot förvanskning.

Vy från Bastugatan.

Fyrluftsfönster med utåtgående ytterbåge och inåtgående innerbåge.

Om projektet

Tillverkning och montering av fönster. För att sänka bullernivån utan att göra åverkan på byggnadens kulturhistoriska värde.

Adress: Bastugatan, Söder Mälarstrand, Stockholm

Uppdragsgivare: Nordic House, Stadsholmen

År: 2006

Fönsterbyte i Kv Lappskon föranleddes av att nya järnvägspår (den sk. Citybanan) hade dragits nedanför husen och bullernivån i lägenheterna översteg gränsvärden.

Provfönstret skulle således utformas utan att huset förvanskades med erforderligt bullerskydd på Rv 35. Vi projekterade ett fönster med ett enkelglas i utåtgående båge samt ett 8 mm ljudglas i inåtgående innerbåge. Vi satte på tidsenliga beslag och målade fönstren med linoljefärg.

Inga bullermätningar gjordes men det gjordes en bedömning att kravet på Rv 35 uppnåddes med råge.

Stadsarkitekten och Stadsmuseet godkände provfönstret.

Under hösten 2006 tillverkades 377 luft fördelade på 62 st fyrluft, 10 st välvda tvåluft, 52 st tvåluft och 5 st enluft. Tillverkning och montering skedde i tre etapper.


Alla projekt